Mehmet Şeker – İbn Batuta’ya Göre Anadolu’nun Sosyal Kültürel ve İktisadi Hayatı İle Ahilik

e-kitap indir
İbn Batuta'ya Göre Anadolu'nun Sosyal Kültürel ve İktisadi Hayatı İle Ahilik Kitap Kapağı İbn Batuta'ya Göre Anadolu'nun Sosyal Kültürel ve İktisadi Hayatı İle Ahilik
Mehmet Şeker
HAGEM Yayınları
96

Doç. Dr. Mehmet ŞEKER tarafından hazırlanan İBN BATUTA'YA GÖRE ANADOLU'NUN SOSYAL KÜLTÜREL VE İKTİSADİ HAYATI İLE AHİLİK olarak adlandırılan bu kitap; adından da anlaşıldığı gibi konu sadece XIV yüzyıl İBN BATUTA'NIN anlattıklarından kaleme alınan eserden yararlanarak oluşturulmuştur.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Mehmet Şeker – Türk Kültüründe Tire

e-kitap indir
Türk Kültüründe Tire Kitap Kapağı Türk Kültüründe Tire
Mehmet Şeker
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
278

Ege bölgesinin Türk tarih ve kültürü bakımından en zengin yörelerinden biri olan Tire'nin, bu zenginliğini tanıtmak maksadıyle "TÜRK KÜLTÜRÜN DE TİRE" ko*nulu bir sempozyum yapılmıştır. 4-5 Eylül 1993 tarihlerinde iki gün süren Sem*pozyumda Tire'nin sembolü haline gelen İbn Melek ile Necip Paşa kütüphanesi müstakil oturumlarda ele alınmıştır.

Ayrıca diğer oturumlarda Türk kültür tarihi ba*kımından Tire'nin önemi üzerinde durulmuş ve Türk mimarisi ile Türk sanatı ba*kımlarından Tire'de ayakta kalan eserlerin tarihi ve estetik değerleri ele alınmıştır. Tire'nin folklorik özellikleri ile günümüzde canlılığını hala koruyan el sanatları tanıtılmıştır.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Mehmet Şeker – Türk-İslam Medeniyetinde Ahilik ve Fütüvvet Namelerin Yeri

e-kitap indir
Türk-İslam Medeniyetinde Ahilik ve Fütüvvet Namelerin Yeri Kitap Kapağı Türk-İslam Medeniyetinde Ahilik ve Fütüvvet Namelerin Yeri
Mehmet Şeker
Ötüken Neşriyat
388

Türk-İsiâm tarihinin XIU. ye XIV. yüzyıllarında daha çok Anadolu'da görülen Ahîlik, aslında İslâm medeniyetinin temel unsurlarını bünyesine almış bir Türk kurumu olarak kabul edilmiştir. Bu haliyle Ahiliğin el kitaplarından sayılan ve ahilerin âdeta başucu kitabı olarak benimseyip okuyageldikleri Fütüvvet-nâmeler de Arapça, Farsça ve Türkçede olmak üzere tarklı dillerde kaleme alınmışlardır. Bunlar kültür kaynaklarımız arasında önemli bir yer tutmaktadırlar. O bakımdan Fütüvvet-nâmeleri tanımadan Arifliğin anlaşılması mümkün görünmemektedir. İşte bu sebeple biz de Fütüvvet-nâmeleri tanımayı ve tanıtmayı, kültür kodlarımız arasına onlardan yararlı bilgiler katmayı gerekli görerek, bu eserimizde XV. yüzyılda kaleme alındığı bilinen Şeyh Seyyid Hüseyin el-GaybTnin Fütüvvet-nâmesini okuyucu ile buluşturmayı hedefledik.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir