Fuat Ercan – Kırsal Yapıda Toplumsal Değişme

e-kitap indir
Kırsal Yapıda Toplumsal Değişme Kitap Kapağı Kırsal Yapıda Toplumsal Değişme
Fuat Ercan
Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları
288

“Bugünlere olup-bitenlere bakt›¤›mda onbefl y›l önce seçilen
konunun önemli oldu¤unu düflünüyorum. 1980´li y›llarda
askeri darbenin etkisi/psikolojisi ile gündemi devlet ve sivil
toplum karfl›tl›¤› ve daha da kötüsü modernizmin en kaba hali
olan ve epey çeviri kokan merkez-çevre üzerinden yap›lan analizler doldurdu. Daha da kötüsü solun belirli bir
kesiminde de farkl› kavram ve anlamland›rma ile bu tarz aç›klamalar belirleyici oldu. Yenilen flamar›n etkisinden
olsa gerek, flamar› atan devlet toplumu anlamada temel belirlen hale gelmiflti. fiamar bu toplumun tarihsel olarak
mayas›nda olan devleti öne ç›karma ya da devlete karfl› olama hallerini güçlendirdi. Her durumda kapitalizmin
Türkiye´de ulaflt›¤› aflamay› tekabül eden ve kapitalistlerin iflini kolaylaflt›ran bir tür analiz a盤a ç›kard›. Yani maddi
gerçekli¤e uygun bir söylem/dil oluflturuldu. Askeri darbe sonras› bu tarz analizlere en büyük katk› bir zamanlar
solla iliflkili olan baz› entellektüellerden geldi. Asl›nda gerek devlet merkezli analiz ve gerekse devlet karfl›t› liberal
analizler devleti toplumsal iliflkiler seti ve s›n›fsal çeliflkiler ve dahas› kapitalizmin yap›sal özellikleri d›fl›nda
analiz ediyorlard›. Bu analizler için Türkiye´nin Osmanl›´dan devir ald›¤› tarihsel gelenek temel referans oldu. Bu
tarz analizleri gerçekçi bulmamam yönündeki daha çok sezgiler, beni bu tarz bir çal›flmaya itmiflti. Çeflitli s›fatlarla
tan›mlanan liberaller ile ulusalc›lar aras›nda bugünlerde a盤a ç›kan gerilimin teorik/tarihsel belirlemelerine karfl›
yap›lan erken dönem bir çal›flmay› elinizde tutuyorsunuz.” ...


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir