Fuat Ercan – Kırsal Yapıda Toplumsal Değişme

e-kitap indir
Kırsal Yapıda Toplumsal Değişme Kitap Kapağı Kırsal Yapıda Toplumsal Değişme
Fuat Ercan
Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları
288

“Bugünlere olup-bitenlere bakt›¤›mda onbefl y›l önce seçilen
konunun önemli oldu¤unu düflünüyorum. 1980´li y›llarda
askeri darbenin etkisi/psikolojisi ile gündemi devlet ve sivil
toplum karfl›tl›¤› ve daha da kötüsü modernizmin en kaba hali
olan ve epey çeviri kokan merkez-çevre üzerinden yap›lan analizler doldurdu. Daha da kötüsü solun belirli bir
kesiminde de farkl› kavram ve anlamland›rma ile bu tarz aç›klamalar belirleyici oldu. Yenilen flamar›n etkisinden
olsa gerek, flamar› atan devlet toplumu anlamada temel belirlen hale gelmiflti. fiamar bu toplumun tarihsel olarak
mayas›nda olan devleti öne ç›karma ya da devlete karfl› olama hallerini güçlendirdi. Her durumda kapitalizmin
Türkiye´de ulaflt›¤› aflamay› tekabül eden ve kapitalistlerin iflini kolaylaflt›ran bir tür analiz a盤a ç›kard›. Yani maddi
gerçekli¤e uygun bir söylem/dil oluflturuldu. Askeri darbe sonras› bu tarz analizlere en büyük katk› bir zamanlar
solla iliflkili olan baz› entellektüellerden geldi. Asl›nda gerek devlet merkezli analiz ve gerekse devlet karfl›t› liberal
analizler devleti toplumsal iliflkiler seti ve s›n›fsal çeliflkiler ve dahas› kapitalizmin yap›sal özellikleri d›fl›nda
analiz ediyorlard›. Bu analizler için Türkiye´nin Osmanl›´dan devir ald›¤› tarihsel gelenek temel referans oldu. Bu
tarz analizleri gerçekçi bulmamam yönündeki daha çok sezgiler, beni bu tarz bir çal›flmaya itmiflti. Çeflitli s›fatlarla
tan›mlanan liberaller ile ulusalc›lar aras›nda bugünlerde a盤a ç›kan gerilimin teorik/tarihsel belirlemelerine karfl›
yap›lan erken dönem bir çal›flmay› elinizde tutuyorsunuz.” ...


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Tolga Tören – Yeniden Yapılanan Dünya Ekonomisinde Marshall Planı ve Türkiye Uygulaması

e-kitap indir
Yeniden Yapılanan Dünya Ekonomisinde Marshall Planı ve Türkiye Uygulaması Kitap Kapağı Yeniden Yapılanan Dünya Ekonomisinde Marshall Planı ve Türkiye Uygulaması
Tolga Tören
Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları
383

Türkiye'nin yakın dönem toplumsal tarih araştırmalarına, konuyu sermaye birikimi çerçevesinde analiz eden bir kitap daha eklendi. Bu kitap Marshall Planinin izinden giderek Türkiye'nin kapitalist gelişiminin bir dönemini analiz ediyor. Analiz edilen dönem Türkiye'nin bugününü, -referanslarını Demokrat Partiden aldığını iddia eden AKP’yi ve "ulusalcı" CHP’yi ve Orduyu hatta gündelik yaşamdaki dönüşümü demode bir deyimle Amerikanlaşmayı- anlamak için de yeni ve eleştirel bir okuma yapmayı vaat ediyor.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Ümit Akçay – Kapitalizmi Planlamak

e-kitap indir
Kapitalizmi Planlamak: Türkiye'de Planlama ve DPT'nin Dönüşümü Kitap Kapağı Kapitalizmi Planlamak: Türkiye'de Planlama ve DPT'nin Dönüşümü
Ümit Akçay
Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları
312

Kapitalist sermaye birikimi sürecinin Dünya ve dolayısıyla Türkiye’de yaşadığı dönüşümün yansımalarını, sitemin bütünsel işleyişi gereği, birbirine bir şekilde bağlı ve bu anlamda birbirini etkileyen bir dizi süreç ve/veya bağlamda izlemek mümkündür. Söz konusu süreç ve/veya bağlamları görünür kılan, onlara tarihsel anlamlarını veren bu süreç ve bağlamlarda yer alan taşıyıcı kurumsallaşmalardır. Burada önemli olan, sürecin işleyişini ve dolayısıyla yönünü belirleyen yapısal, diğer bir deyişle esasa dair özelliklerin süreç içinde oluşan kurumsallaşmaların sınırlarını belirlemesi, diğer taraftan söz konusu kurumsallaşmaların birikim sürecinin gerektirdiği ilişkilerin hayata geçmelerini mümkün kılmalarıdır.

Dolayısı ile kapitalist sermaye birikim sürecinin bütünsel işleyişinin değerlendirilmesinde uzun dönemli, bu anlamda yapısal olan eğilimlerin esas alınması, konjonktürel olanın bu çerçevedeki tarihsel yerine oturtulabilmesi için bir ön gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle bir çerçeveden bakma çabası, yaşanan süreci toplumsal bir işleyiş olarak sermaye birikimi aksında, kendi tarihselliği içinde değerlendirmeyi de mümkün kılacaktır.

En genel çerçevesiyle işaret edilmeye çalışılan bu tarz bir bakma biçimi, Türkiye’de kapitalist sermaye birikimi sürecinin değerlendirilmesine yönelik bu güne kadar yapılan çalışmaların önemli bir kısmında söz konusu olmamıştır. Bir dizi yöntemsel kabul nedeniyle pek fazla nüfuz edilemeyen söz konusu bütünsel bakma biçimini farklı kılan özellik ise, sürecin eş zamanlı bir biçimde hem referans olarak alınmasını, hem de işleyişin gerekli kısmının öne çıkarılmasını mümkün kılmasıdır. Dolayısıyla böyle bir bakma biçimi, bütünle uğraşırken parçayı, ya da sürece bakarken an’ı görmezden gelme-ya da tersi- hatasına düşülmesini de büyük ölçüde engelleyecek bir çerçeveden değerlendirme yapılmasını da mümkün kılmaktadır.

Ümit Akçay’ın Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) üzerine yaptığı bu çalışma, söz konusu kurum üzerine bugüne değin yapılan çalışmalardan yukarıda vurgulanan bakma biçimini kullanıyor olması nedeniyle önemli ölçüde ayrılmakta ve farklılaşmaktadır. Söz konusu farklılık, süreci ve kurumu öncelikle sermaye birikimi sürecinin bütünsel işleyişi aksında değerlendiriyor olmasından kaynaklanmaktadır. Bir anlamda sermaye birikimi sürecinin teknik değil toplumsal bir süreç olduğuna dair yapılan uyarı, bu çalışmanın belkemiğini oluşturmaktadır. Çalışmada da, gerekli yerlerde vurgulandığı gibi, kapitalist sermaye birikim süreci ve buna eşlik eden toplumsal dönüşümler bir dizi yeni ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Yeni olan ihtiyaçların karşılanma derecesi sürecin bütünsel ancak çelişki ve çatışmalarla işleyen yapısı gereği, farklı kurumsallaşmalar aracılığıyla mümkün olmaktadır. Burada önemli olan kapitalist sermaye birikiminin uzun erimli mantığının işlediğinin farkında olunmasıdır.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir