Julien Freund – Beşeri Bilim Teorileri

e-kitap indir
Beşeri Bilim Teorileri Kitap Kapağı Beşeri Bilim Teorileri
Julien Freund
Türk Tarih Kurumu Yayınları
117

Beşeri ilimlerin bağımsız bir araştırmalar muhiti teşkil edebilecekleri veya hususi bir epistemolojik statüye veya bir metodolojiye sahip disiplinler olabilecekleri fikri oldukça yakın zamanda doğmuştur. Onu XVII. asra takaddüm eden yazılarda bulmak için metinleri alt-üst etmek gerekir. Bu fikir ancak tedricen XVIII. asırda tasdik olunmuş ve XIX. asır içinde ağırlığını hissettirmiştir. Bu geç şuurlanışın sebeplerini şüphesiz Rönesans'a kadar bizzat ilmin içinde bulunduğu şartlarda aramak gerekir. Bu tarihe kadar ilim mefhumundan anlaşılan şey oldukça müphem ve belirsiz idi, zira bu mefhum metodlu bir araştırma kadar mantıklı ve insicamlı her nutku, ve hatta düzenli bir eylemi de belirtiyordu. Bir taraftan, az çok açık bir tarzda Aristo'nun ilimler tasnifine atıf yapılıyordu. Aristo ilimleri üçe ayrılıyordu: konusu gerekli görülen şeyin tahlili olan nazari ilimler; bizzat failin faaliyetleriyle ilgilenen tatbiki ilimler. Diğer taraftan, matematik dışında ve az çok açık fakat dağınık bazı araştırmalara rağmen, tabiat veya hayatı alakadar eden müşahadeler alanında, hiç bir ilim, diğerlerine model olabilecek ölçüde, özel bir hamle göstermemiştir. Fiilen, Rönesans'ın sonuna kadar, bütün ilimler aynı noktada idi: teşebbüste ciddiyet yokluğu, elyordamıyla araştırma, şüpheli sonuçlar. Batıl bakıma, Machiavel tarafından yapılan siyasi tahlil ve tarihe katkının onun devrinde fiziğe veya biyolojiye tahsis edilen incelemelerden daha ilmi (bu terime bugün verdiğimiz anlam içinde) olduğu da söylenebilir. Bu durum Rönesans'ın sonuna doğru değişti.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Yavuz Aslan – Türkiye Komünist Fırkası’nın Kuruluşu ve Mustafa Suphi

e-kitap indir
Türkiye Komünist Fırkası'nın Kuruluşu ve Mustafa Suphi Kitap Kapağı Türkiye Komünist Fırkası'nın Kuruluşu ve Mustafa Suphi
Yavuz Aslan
Türk Tarih Kurumu Yayınları
401

1918-1921 döneminde Rusya'da Türk komünistlerinin örgütlenme sürecini ele alan yazar, Türkiye Komünist Teşkilatı'nın gelişimine, partileşme sürecine ve Türkiye'ye yönelik faaliyetlerine değinirken, bu faaliyetler Mustafa Suphi etrafında toplandığı için, Mustafa Suphi'nin yaşamı ve çalışmalarınıda araştırıyor.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Abdülkadir İnan – Tarihte ve Bugün Şamanizm

e-kitap indir
Tarihte ve Bugün Şamanizm Kitap Kapağı Tarihte ve Bugün Şamanizm
Abdülkadir İnan
Türk Tarih Kurumu Yayınları
228

Gök ve yer yoktu. Uçsuz bucaksız deniz vardı, tanrı Ülgen (yahut Aakay, Kurbustan) bu deniz üzerinde uçuyor, konacak katı yer arıyordu. Fakat bulamıyordu. O zaman gönlüne bir ilham oldu: “önündeki nesneyi yak ala!” . Ülgen bu sözleri tekrarlayarak ellerini öne uzattı; birden bire su yüzüne çıkıveren bir taşı yakaladı ve bunun üzerine oturdu. Böylece oturacak yer bulduktan sonra dünyayı yaratmak istedi. Fakat “ ne yaratayım, nasıl yaratayım” diye düşündü. Birden bire su içinde Ak ana (Ak ene) karşısına çıkıverdi ve “ bir nesne yaratmak istersen “yaptım, oldu” de, “ yaptım, olmadı” deme! “ Ak ana bunları söyledikten sonra kayboldu. Bundan sonra kimseye görünmedi.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Bilal N. Şimşir – Türk Yazı Devrimi

e-kitap indir
Türk Yazı Devrimi Kitap Kapağı Türk Yazı Devrimi
Bilal N. Şimşir
Türk Tarih Kurumu Yayınları
448

Bu kitapta, konuya tarihçi gözü ile bakılmalıdır. Bu büyük devrim tarihi bir olay olarak ele alınmakta ve tarih içindeki yerine oturtulmaya çalışıkmaktadır. "Geçmişe Toplu Bakış" başlığını taşıyan birinci bölümde, Türklerin tarih içinde kullanmış oldukları eski yazılardan bugünkü yazımızın alınmasına kadar geçen uzun dönem özetlenmektedir. Eski yazılara kısaca değinildikten sonra 19. yüzyılda yazı ile ilgili gelişmeler üzerinde durulmaktadır. Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinin yazı tartışmalarına genişçe yer verilmektedir. Yer yer yayımlanmış arşiv belgeleri de kullanılarak konuya yeni boyutlar getirilmeye çalışılmaktadır.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir