Kamil Çakın – Hadisin Güncel Problemleri

e-kitap indir
Hadisin Güncel Problemleri Kitap Kapağı Hadisin Güncel Problemleri
Kamil Çakın
Motif Yayınları
129

İslâm’ın ilme verdiği önem dolayısıyla İslâm tarihi boyunca pek çok eser vücuda getirilmiştir. İslâmî ilimler Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Tarih gibi bir takım ana dallara ayrılmış, her bilim dalında sayısız alim yetişmiştir. İslâmî ilim dalları arasında, denilebilir ki, en fazla eser meydana getirilen Hadis ilmi olmuştur. Bu derece gelişmiş olan Hadis alanında, doğal olarak, ciddi problemler yaşanmış ve bu problemler başlangıçtan günümüze kadar tartışılmıştır.. Tartışılan problemlerin bir kısmı Hadis tarihiyle, bir kısmı Hadis usûlüyle ve bir kısmı da hadisin otoritesiyle ilgili olmuştur. Yine, bu tartışmaların bazıları tarihin sayfalarında gömülü kalmış, ancak, önemli bir bölümü günümüze kadar devam edegelmiştir.

Hadis alanında yapılan tartışmaların tamamını bir eser içerisinde ele almak elbette ki mümkün değildir. Ancak, bu problemlerin en azından önemli görülen bazılarının ele alınması, değişen şartlar ve anlayışlar muvacehesinde yeniden gözden geçirilmesi zarureti hasıl olmuştur. Bu kitabın amacı, tarihten günümüze devreden ve güncelliğini bu gün de koruyan hadis problemlerinin bir kısmını ele almak, bu problemleri ilmin verileri ışığında yeniden gözden geçirmek ve yeni bir takım açılımlar sağlamaktır.

Kitaptaki konuların, geçmiş asırlarda olduğu gibi, günümüzde de hararetle tartışıldığını görmekteyiz. Bunlara ek olarak, hadis ilminin tarihten devraldığı ve çözüm bekleyen önemli bir takım problemleri de bulunmaktadır. Bu problemlerin bir kısmı, akademik problemler, bir kısmı ise geniş Müslüman kitlesini ilgilendiren uygulamaya yönelik problemlerdir. Bu problemler, hadislerin anlaşılması, Hadis ve Sünnetin Kur’ân karşısındaki konumu, akla, tecrübeye, bilimsel verilere aykırı gibi görünen ama klâsik dönem hadisçileri tarafından sahih olduklarından şüphe edilmemiş olan rivayetler karşısında bugün ne gibi bir tavır takınılabileceği gibi bir dizi problemler bulunmaktadır. Bu problemlerin, bir eserin sınırlan içerisinde çözümü belki zor olacaktır. Ancak, bunlardan en azından bir kısmına temas etmek, bu tartışmalarla ilgili gündeme katkı sağlayacaktır düşüncesindeyiz.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir