Kamil Çakın – İslam’da Hadis ve Sünnetin Yeri

e-kitap indir
İslam'da Hadis ve Sünnetin Yeri Kitap Kapağı İslam'da Hadis ve Sünnetin Yeri
Kamil Çakın
Seba Yayınları
102

80'li yıllar, İslam dünyasında olduğu gibi, ülkemizde de Hadis ve Sünnet'e karşı menfi cereyanların ortaya çıktığı yıllar olmuştur. Bu menfi tavır, zaman zaman azalsa bile hala varlığını hissettirmektedir. Hadis ve Sünnet'e karşı menfi tavır almak, bazen ilmi bir takım kaygılarla ortaya çıkmakla beraber, bazen bilgisizlikten, bazen İslam'a karşı duyulan gizli bir düşmanlıktan bazen de Kur'an'ı keyfi ve indi bir tarzda yorumlayabilme eğiliminden kaynaklanmaktadır.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Kamil Çakın – İlk Hicri Asırlarda Hadis İnkarcıları

e-kitap indir
İlk Hicri Asırlarda Hadis İnkarcıları Kitap Kapağı İlk Hicri Asırlarda Hadis İnkarcıları
Kamil Çakın
Seba Yayınları
142

İlk hicri asırlarda, bazı insanları hadisler karşısında şüpheye sevkeden şey, siyasi, kültürel, dini ve felsefi kargaşa ortamıdır. Buna, bir bunalım, bir bulantı devresi diyebiliriz. Siyasi istikrarın bozulması, anarşi ve fitnenin kol gezmeye başlaması, İslam'a yabancı din ve kültürlerin açık veya gizli bir savaşa kalkmaları, milli kültürlerin yeni din, özellikle de Arap kavmiyetçiliği karşısında direnişe geçmesi, kimlik ve kişilik bunalımları, Hıristiyan ve Yahudilerin İslam'ın temel esaslarına karşı tenkid oklarını yöneltmesi, hilafet mücadeleleri...halkı derinden etkilemiş, kafaları karıştırmıştır. Öyle zannediyorum ki, halk, bir hakikat bunalımına düşmüştü; gerçeğin ne olduğunu, kimin ve hangi fikrin doğru olduğunu tesbit etmekte güçlük çekmekteydi. Tam bir bunalım içerisindeydi. Hadis karşıtlığı işte bu atmosfer içerisinde doğmuştur. Böyle bir ortamın birtakım ekstrem hareketlere gebe olacağı açıktır. Nitekim, birinci asrın ortalarında doğan bazı aşırı uçlar, toplumun sahip olduğu değerlere ve bunlar arasında hadis malzemelerine karşı tepkisel tavırlarını ortaya koyma gereğini hissetmişlerdir.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Kamil Çakın – Hadisin Güncel Problemleri

e-kitap indir
Hadisin Güncel Problemleri Kitap Kapağı Hadisin Güncel Problemleri
Kamil Çakın
Motif Yayınları
129

İslâm’ın ilme verdiği önem dolayısıyla İslâm tarihi boyunca pek çok eser vücuda getirilmiştir. İslâmî ilimler Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Tarih gibi bir takım ana dallara ayrılmış, her bilim dalında sayısız alim yetişmiştir. İslâmî ilim dalları arasında, denilebilir ki, en fazla eser meydana getirilen Hadis ilmi olmuştur. Bu derece gelişmiş olan Hadis alanında, doğal olarak, ciddi problemler yaşanmış ve bu problemler başlangıçtan günümüze kadar tartışılmıştır.. Tartışılan problemlerin bir kısmı Hadis tarihiyle, bir kısmı Hadis usûlüyle ve bir kısmı da hadisin otoritesiyle ilgili olmuştur. Yine, bu tartışmaların bazıları tarihin sayfalarında gömülü kalmış, ancak, önemli bir bölümü günümüze kadar devam edegelmiştir.

Hadis alanında yapılan tartışmaların tamamını bir eser içerisinde ele almak elbette ki mümkün değildir. Ancak, bu problemlerin en azından önemli görülen bazılarının ele alınması, değişen şartlar ve anlayışlar muvacehesinde yeniden gözden geçirilmesi zarureti hasıl olmuştur. Bu kitabın amacı, tarihten günümüze devreden ve güncelliğini bu gün de koruyan hadis problemlerinin bir kısmını ele almak, bu problemleri ilmin verileri ışığında yeniden gözden geçirmek ve yeni bir takım açılımlar sağlamaktır.

Kitaptaki konuların, geçmiş asırlarda olduğu gibi, günümüzde de hararetle tartışıldığını görmekteyiz. Bunlara ek olarak, hadis ilminin tarihten devraldığı ve çözüm bekleyen önemli bir takım problemleri de bulunmaktadır. Bu problemlerin bir kısmı, akademik problemler, bir kısmı ise geniş Müslüman kitlesini ilgilendiren uygulamaya yönelik problemlerdir. Bu problemler, hadislerin anlaşılması, Hadis ve Sünnetin Kur’ân karşısındaki konumu, akla, tecrübeye, bilimsel verilere aykırı gibi görünen ama klâsik dönem hadisçileri tarafından sahih olduklarından şüphe edilmemiş olan rivayetler karşısında bugün ne gibi bir tavır takınılabileceği gibi bir dizi problemler bulunmaktadır. Bu problemlerin, bir eserin sınırlan içerisinde çözümü belki zor olacaktır. Ancak, bunlardan en azından bir kısmına temas etmek, bu tartışmalarla ilgili gündeme katkı sağlayacaktır düşüncesindeyiz.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir