John H. Ainsworth – Asırlar Boyunca Kağıt

e-kitap indir
Asırlar Boyunca Kağıt Kitap Kapağı Asırlar Boyunca Kağıt
John H. Ainsworth
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları

Beşinci Harika Kağıt [Paper: The Fifth Wonder] adıyla 12 kitapçık halinde tertiplenip birleşik bir şekilde olarak 1958 yılında Amerika'da yayınlanmış olan bu eser John Haworth Ainsworth tarafından yazılmıştır. Ainsworth, İngiltere'nin Manchester şehrinde doğmuş ve kısa bir müddet sonra da Kanada'da İngiliz Kolombiyasına yerleşmiştir. Mumaileyh, uzun yıllar Kanada'nın muhtelif bölgelerindeki kağıt fabrikalarında çeşitli görevler almış ve bu meyanda teknik direktörlük vazifesini ifa etmiştir. Bunu takiben, takriben 14 yıl önce, Amerika'ya yerleşmiş ve orada da çeşitli eyaletlerin kağıt fabrikalarında teknik direktörlük ve idare amirlikleri vazifesini görmüştür. Kağıt tekniğine olan vukufu dolayısıyla kendisi, bu sahanın bir otoritesi olarak beş yıl müddetle Wisconsin eyaletinin Kaukauna şehrindeki Thilmany Pulp and Paper kumpanyasının kağıt ve kağıt mamullerine ait eğitim programlarını idare etmiştir.
Beşinci harika adı verilmiş olan ve kağıdın, asırlar boyunca geçirdiği safhalarına ve bunun teknik gelişimine ait özel bilgiyi ihtiva eden bu kitap, bilhassa meslek dışı kimselerin dahi anlayabileceği bir stilde yazılmıştır. Bugüne kadar selüloz ve kağıt mevzuunda yayınlanmış, oldukça zengin bir literatür mevcut olmakla beraber, bunların cümlesi, mahiyetleri itibariyle daha ziyade el kitabı karakterindedirler. Konuyu popüler bir kalıba sokan böyle bir kitaba olan ihtiyaç cidden çok büyüktü. Eserin sahibi, mevcut olan açıklığı doldurmaya gayret etmiş olması bakımından takdire değer bir hizmet ifa etmiş sayılabilir. Kitabın, diğer bir hususiyeti de resim ve fotoğraflarla tarif ve izahı müşkül olan ve mevzuun tekniği ile doğrudan doğruya ilgili bulunan bir çok hususları basit şekil ve şemalarla ifade etmek suretiyle okuyucuyu, konuya kolayca intibak ettirebilmesidir.
Eseri, bu faydalı veçheleri dolayısıyla dilimize özetleyerek çevirmeyi bir
vazife bildim. Orijinalinin, tamamıyla Amerika'ya has olan bilgileri ihtiva eden bazı pasajlarını aynen almakta bir fayda görmeyerek sadece konunun aslına temas etmeyi uygun buldum.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir