Mutlu Altay – Türkler Hakkında Ne Deyirler

e-kitap indir
Türkler Hakkında Ne Deyirler Kitap Kapağı Türkler Hakkında Ne Deyirler
Mutlu Altay
Engin Yayınevi

Har bir millat haqqında onun siyasi, asgari vaya iqtisadi alaqada olduğu digar ölkalarda yaşayanların ümumi bir fıkri vardır. Bela bir fıkrin meydana çıxmasını haqqında danışılan millatin tarixu faaliyatİ va onun faaliyyatlarinin digarlarina tasiri muayyanllişdirir. Köklü bir keçmişa malik olan Türk millati bu baxımdan haqqında an çox bahs edilanlardandir. Uzun tarixi keçmişi müddatinda müxtalif dövlatlar quran va muxtalif yerlarda saysız xarici dövlatlarla qarşılaşan türklardan çox bahs edilmasi va irali sürülan fikirlardan bazilarinin müsbat, bazilarinin isa manfı olması tabiidir. Bununla bela XI asrdan e'tibaran İslam madaniyyati ,alaminda qabaqcıllığı ala alan va xüsusila da XV asrdan başlayaraq Qarb dünyasının qarşısında tak bir güc olaraq görünlin türklar haqqında atrafında yaşayaniann fıkirlari aşağıda göstaracayimiz sabablara göra, qarışıq bir xliyalın mahsullan kimi nasldan nasla verilmişdir.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir