Emre Kongar – Kültür Üzerine

Ãœcretli e-kitap indir
Kültür Üzerine Kitap Kapağı Kültür Üzerine
Emre Kongar
Remzi Kitabevi
207

Emre Kongar'ın "Kültür Üzerine" adlı kitabı, Türkiye'nin gündemindeki sıcak tartışma konularına yeni açılımlar, açık ve net, yeni çözümler getiriyor. Atatürk'ün "milli kültür anlayışı" ne idi? Ziya Gökalp nerelerde yanılmıştır? Türkiye'de Batı Kültürü'nün etkisi nedir? İslam Kültürü'nü yok saymak olanaklı mıdır? Devrimci kültür nedir? Türkiye'de Marksist kültür niçin "uzlaşmacı" olmak zorundadır?...Emre Kongar, bu sorunları ve bunlar gibi daha pek çok sorunu engin bir deneyim, derin bir insan sevgisi ve büyük bir hoşgörü ile irdeliyor. Bu çalışmada, ders kitapları sorunundan festivallere, Brecht'ten sanat ve edebiyat dergilerine kadar pek çok somut sanat ve edebiyat konusu, insanı düşündüren ve yeni ufuklar açan görüşlerle inceleniyor.

Ücretli e-kitap indir

Ahmet Ünal – Hititler Devrinde Anadolu Cilt 2

Ãœcretli e-kitap indir
Hititler Devrinde Anadolu Cilt 2 Kitap Kapağı Hititler Devrinde Anadolu Cilt 2
Ahmet Ünal
Arkeoloji ve Sanat Yayınları

Arkeoloji ve Sanat Yayınları’nın okuyucularına sunduğu “Hititler Devrinde Anadolu” serisinin ikinci kitabı da Hititler konusunda dünya çapında bir uzman sayılan değerli bilim adamımız Ahmet Ünal tarafından hazırlandı. Kitabın hazırlıkları sırasında bir yandan çivi ve resim yazılı Hitit metinleri ve arkeolojik buluntuları ana kaynak olarak ön planda tutulurken diğer yandan da şimdiye kadar “otorite” olarak kabul edilen kişilerin öne sürdükleri savlar büyük bir titizlik ve objektiflikle süzgeçten geçirildi. Böylece Eski Anadolu tarihi ve kültürleri, çeşitli kökenlerden kaynaklanan saplantılı ve yanıltıcı bilgilerden temizlendi. Serimizin ikinci kitabı da birincisini tamamlayan konularla, özgün kaynaklara dayanan, Hitit tarihi ve kültürünü yerli Anadolu Uygarlıkları muhtevası içine yerleştirerek incileyen, olay ve olguları bilgelik kisvesi arkasına saklanmadan açık ve akıcı bir dille anlatan, öğrenci, arkeolog, tarihçi, öğretmen herkesin kolayca okuyabileceği, bir ders veya başvuru kaynağı olarak kullanabileceği temel bir eserdir.

Ücretli e-kitap indir

Ahmet Ünal – Hititler Devrinde Anadolu Cilt 1

Ãœcretli e-kitap indir
Hititler Devrinde Anadolu Cilt 1 Kitap Kapağı Hititler Devrinde Anadolu Cilt 1
Ahmet Ünal
Arkeoloji ve Sanat Yayınları

Arkeoloji ve Sanat Yayınları’nın okuyucularına sunduğu Ahmet Ünal’ın “Hititler Devrinde Anadolu I” kitabı hazırlanırken bir yandan çivi ve resim yazılı metinler ve arkeolojik buluntular ana kaynak olarak hep ön planda tutulurken diğer yandan şimdiye kadar “otorite” olarak kabul edilen kişilerin öne sürdükleri savlarda büyük bir titizlik ve objektiflikle süzgeçten geçirilmiştir. Böylece Eski Anadolu tarihi ve kültürleri, çeşitli kökenlerden kaynaklanan saplantılı ve yanıltıcı bilgilerden temizlenmiştir. Elinizdeki kitap, birinci elden kaynaklara dayanan ve Hitit tarihi ve kültürünü yerli Anadolu kültürleri muhtevası içine yerleştirerek inceleyen, olay ve olguları bilgelik kisvesi arkasına saklanmadan açık ve akıcı bir dille anlatan, öğrenci, arkeolog, tarihçi, öğretmen herkesin kolayca okuyabileceği, bir ders veya başvuru kaynağı olarak kullanabileceği bir eserdir. Bir dizi olarak yayınlanacak kitabın elinizdeki birinci cildinde, “Hititler Kimdi, Tarihleri ve Yerli Anadolu Kavimleriyle İlişkileri” konu edilmiştir. Kısa aralıklarla basılacak olan II. ve III ciltlerde ise, Hititlerde Tarih Bilinci, Din, Batıl İnanışlar ve Falcılık, Edebiyat, Folklor, Mutfak, Hitit Kentleri, Kent Yaşamının Doğurduğu Hijiyenik Sorunlar, Hitit Tıbbı, Diplomasi, Devlet İdaresi, Ekonomi, Türkiye’de Eskiçağ Araştırmalarının Sorunları, Oriyentalizm ve Kültür Sömürüsü ve daha birçok konu aynı titizlik ve özenle okuyucuya sunulacaktır.

Ücretli e-kitap indir

İbrahim Kafesoğlu – Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri

Ãœcretli e-kitap indir
Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri Kitap Kapağı Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri
İbrahim Kafesoğlu
Kültür Bakanlığı Yayınları

Din bir inançtır, fakat her inanç din değildir. İkisinin arasındaki fark kutsallık kavramında belirir. Dinî inançlarda varlıklar hakkında kutsal olan ve olmayan (meselâ İslâmlıkta haram, helâl) diye ayırım yapılmıştır. Kutsal olanlara dokunmak, karşı gelmek yasaklanmıştır. Tâzim etmek saygılı davranmak suretiyle onları memnun etmeğe çalışmak lâzımdır. Din dışı suçların türlü cezaları vardır. Dîni yasaklara riayet etmeyen ise günah işlemiş olur ki, cezası daha çok vicdan azabı çekmek ve çevre tarafından ayıplanmaktır.

Kutsallık anlayışına dayanan bir inancın tam iman sistemi hâlini alabilmesi için üç şart tespit edilmiştir:

  • İtikat (imanın esasları)
  • Amel (tapınmalar, özel törenler vb.)
  • Cemaat (Îtikat ve amel’in bir kütle tarafından kabûl ve icrası)

Bu şartları gerçekleştiren din sistemleri biri iptidâi (veya halk dinleri) diğeri yüksek (veya semavî dinler) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İptidaî dinlerle yüksek dinler arasında en mühim fark “Tanrı” telâkkisinde görülür. İslâmlık, Hıristiyanlık, Musevilik gibi semavî dinlerde kaadiri mutlak, yaratıcı, tek Tanrı imanın merkezî noktasıdır. Totemcilik veya çok tanrılı bütün diğer inançlar halk dinleri sayılırlar. 1

Türkler tarihleri boyunca dinî mahiyette türlü inançlara bağlanmışlardır. Bunların içinde “iptidaîleri” olduğu gibi, yüksek (semavî) olanlar da vardır. Bu yazımızda Türklerin din târihi bahis konusu edilmeyecek, fakat doğrudan doğruya aslî Türk dininin ne olduğu açıklanmağa çalışılacaktır.

Ücretli e-kitap indir